TUR - Herb Chojnic
Dzisiaj jest 18 października 2017 r.
Deutsch Przejrzysta Gmina Wydział Integracji Europejskiej i Pozyskiwania Środków Biuletyn Informacji Publicznej
UM Chojnice - Galeria
Powitanie Burmistrza
UM Chojnice - Galeria
Multimedia
Nieruchomości > Przetargi na nieruchomości miejskie
Powrót

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w Chojnicach, przeznaczonych na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub zabudowę rekreacji indywidualnej - Metalowiec

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice,

ogłasza

przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w Chojnicach,
przeznaczonych na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
lub zabudowę rekreacji indywidualnej.

Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Chojnicach i opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej http:\\bip.miastochojnice.pl\ oraz na stronie internetowej www.miastochojnice.pl. Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, pok.609, tel. (052) 3971800 wew. 74.

Warunki przetargu:

 1. Przetarg jest pisemny, ograniczony do działkowców ROD „Metalowiec” w Chojnicach.

 2. Udział w przetargu należy zgłosić pisemnie do dnia 21 lutego 2017r. do godz. 15.00 w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Chojnicach przy Starym Rynku 1. Zgłoszenie powinno zawierać:
  1) imię, nazwisko i adres zgłaszającego; 2) Nr ewidencyjny działki, której dotyczy zgłoszenie; 3) kopię aktualnej umowy dzierżawy działkowej zawartej z SOD ”Metalowiec”. Formularz zgłoszenia można otrzymać w biurze podawczym lub w pok. 609 lub pobrać ze strony internetowej. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona nie później niż 1 dzień przed wyznaczonym terminem części jawnej przetargu na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie, III piętro.

 3. Wadium na przetarg należy wpłacić w określonej dla danej nieruchomości kwocie, w terminie do dnia 21 lutego 2017r. na konto Urzędu Miejskiego w Chojnicach w Banku Spółdzielczym O\Chojnice nr 35 8146 0003 0000 0304 2000 0040. W tytule wpłaty wpisać imię i nazwisko oferenta, wyrazy „wadium na przetarg” oraz nr ewidencyjny działki1.

Wadium wpłacone przez osobę oferenta, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet zapłaty. Wadia osób, które przetargu nie wygrały, zostaną im zwrócone przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. W razie uchylenia się osoby, która wygrała przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży, wadium może przepaść na rzecz Miasta Chojnice. Koszty notarialnej umowy sprzedaży pokrywa kupujący.

 1. Pisemną ofertę należy złożyć do godz. 15:00 w dniu 21 lutego 2017r., w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Chojnicach na parterze Ratusza przy Starym Rynku 1, w zamkniętej kopercie
  z napisem „Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, Urząd Miejski w Chojnicach. Oferta przetargowa kupna nieruchomości. Nie otwierać przed przetargiem o godz. 12.00 w dniu
  28 lutego 2017r. ”.

Oferty osób, które nie dokonają zgłoszenia udziału w przetargu w wyznaczonym terminie,
nie zostaną zakwalifikowane do udziału w przetargu.

Oferta powinna zawierać:

1) imię i nazwisko oraz adres oferenta;

2) datę sporządzenia oferty;

3) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń;

4) nr ewidencyjny działki2, której dotyczy oraz oferowaną cenę i sposób jej zapłaty;

5) proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu. Oferowana cena nie może być niższa niż cena wywoławcza brutto2. Oferta powinna być podpisana przez oferenta. Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.

Formularz oferty można otrzymać w biurze podawczym lub w pok.609 lub pobrać ze strony internetowej.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28 lutego 2017r. o godz. 12.00 na posiedzeniu jawnym w sali 408, I p. w Urzędzie Miejskim w Chojnicach przy Starym Rynku 1. Oferenci zamierzający uczestniczyć w tej części przetargu powinni mieć przy sobie dokument tożsamości.

Komisja przetargowa odmówi zakwalifikowania do części niejawnej przetargu ofert, które:

nie odpowiadają warunkom przetargu, zostaną złożone po wyznaczonym terminie, zawierają niekompletne dane, nie zawierają kopii dowodu wniesienia wadium, są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do treści. Podczas części jawnej komisja przetargowa przyjmie wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów. O sposobie rozstrzygnięcia przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.Organizator przetargu ma prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 1. Uzasadnienie formy przetargu ograniczonego.

W przypadku sprzedaży nieruchomości obejmującej działkę w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Metalowiec”, użytkujący ją działkowiec przestanie być działkowcem Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Metalowiec” oraz nastąpi likwidacja ROD „Metalowiec” w części objętej sprzedaną nieruchomością. Mogłoby to skutkować roszczeniami działkowca skierowanymi przeciwko Miastu Chojnice jako podmiotowi likwidującemu, na podstawie art.22 Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z
13 grudnia 2013r.: o odszkodowanie za prawa do działki w ROD ”Metalowiec”, o przyznanie zamiennej działki w ogrodzie działkowym, a także o ewentualne dodatkowe odszkodowanie w wysokości wartości przewidywanych plonów. Wobec tego w warunkach przetargu, należało zamieścić dodatkowy warunek zrzeczenia roszczeń. Jednak ten warunek może być spełniony tylko przez określoną grupę osób - działkowców ROD „Metalowiec”.

Dodatkowe warunki przetargu.

 1. Nabywca usunie bez wynagrodzenia, położone na drodze wewnętrznej, przed frontową granicą nabywanej nieruchomości, ewentualne nakłady stanowiące: ogrodzenie wraz z fundamentem lub inne urządzenia nie będące częściami sieci uzbrojenia terenu oraz rośliny, a także zasypie, wyrówna i utwardzi żwirem nawierzchnię po robotach w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy kupna nieruchomości.

 2. Nabywca zrzeka się roszczeń o: odszkodowanie za prawa do działki w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Metalowiec”, przyznanie zamiennej działki w ogrodzie działkowym, dodatkowe odszkodowanie w wysokości wartości przewidywanych plonów.

Zestawienie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w:

I przetargu:

Nr ofertyNr ewidencyjnydziałki1Położenie, opis nieruchomości, zapisanych w księdze wieczystej SL1C/00018335/0, objętych umową dzierżawy działkowej, przeznaczonych na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub zabudowę rekreacji indywidualnej.Cena wywoławcza nieruchomości bruttoWadium [zł]
115/164787 ul. Manganowa 16 , działka o pow. 305 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 152 ROD Metalowiec)13 616,10700
120/164835 ul. Tytanowa 8, działka o pow. 556 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 197 ROD Metalowiec)24 833,701 300
129/164808 ul. Metalowa 14, działka o pow. 526 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 162a ROD Metalowiec)23 4931 200
173/165005 ul. Szlifierska 1/ Żelazna 25, działka o pow. 271 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 242 ROD Metalowiec)
12 103,20
700
179/165027 ul. Spawalnicza 14, działka o pow. 513 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 185 ROD Metalowiec)22 914,901 200
180/165038 ul. Ślusarska 6 , działka o pow. 730 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 412 ROD Metalowiec)32 607,301 700
199/164642 ul. Mosiężna 34, działka o pow. 372 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 16 ROD Metalowiec)16 617,30900
200/164727 ul. Stalowa 10 , działka o pow. 388 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 74 ROD Metalowiec)17 343900
201/164942 ul. Złota 3, działka o pow. 395 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 397 ROD Metalowiec)17 638,20900
204/164646 ul. Mosiężna 26, działka o pow. 498 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 9 ROD Metalowiec)22 238,401 200
205/164861 ul. Cynkowa 6, działka o pow. 294 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 266 ROD Metalowiec)13 136,40700
206/164965 ul. Lutownicza 7, działka o pow. 591 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 336a ROD Metalowiec)26 395,801 400
207/164973 ul. Tokarska 5, działka o pow. 477 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 322 ROD Metalowiec)21 303,601 100
208/165025 ul. Spawalnicza 10, działka o pow. 336 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 187 ROD Metalowiec)15 006800

 

II przetargu:

Nr ofertyNr ewidencyjnydziałki1Położenie, opis nieruchomości, zapisanych w księdze wieczystej SL1C/00018335/0, objętych umową dzierżawy działkowej, przeznaczonych na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub zabudowę rekreacji indywidualnej.Cena wywoławcza nieruchomości bruttoWadium [zł]
53/164982 ul. Frezerska 5, działka o pow. 337 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 297 ROD Metalowiec)15 055,20800
82/164795 ul. Manganowa 3, działka o pow. 525 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 155 ROD Metalowiec)23 443,801 200
103/164720 ul. Żeliwna 23/ Stalowa 24, działka o pow. 449 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 73 a ROD Metalowiec)20 0491 100
128/164845 ul. Metalowa 23/ Tytanowa 1, działka o pow. 345 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 217 ROD Metalowiec)15 411,90800
154/164681 ul. Mosiężna 33, działka o pow. 305 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 39 ROD Metalowiec)13 616,10700
167/164960 ul. Nitowa 1/ Żelazna 7, działka o pow. 582 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 354 ROD Metalowiec)25 989,901 300
192/164841 ul. Tytanowa 9 , działka o pow. 314 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 213 ROD Metalowiec)14 022800
196/164950 ul. Platynowa 12, działka o pow. 1 051 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 401 i 401 a ROD Metalowiec)46 936,802 400

Poprzedni przetarg przeprowadzono w dniach: 24.11-25.11.2016r.

Nr ofertyNr ewidencyjnydziałki1Położenie, opis nieruchomości, zapisanych w księdze wieczystej SL1C/00018335/0, objętych umową dzierżawy działkowej, przeznaczonych na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub zabudowę rekreacji indywidualnej.Cena wywoławcza nieruchomości bruttoWadium [zł]
121/164832 ul. Tytanowa 2/Metalowa 25 , działka o pow. 326 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 200 ROD Metalowiec)14 563,20800

Poprzedni przetarg przeprowadzono w dniach: 21.09-23.09.2016r.

kolejnego przetargu:

Nr ofertyNr ewidencyjnydziałki1Położenie, opis nieruchomości, zapisanych w księdze wieczystej SL1C/00018335/0, objętych umową dzierżawy działkowej, przeznaczonych na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub zabudowę rekreacji indywidualnej.Cena wywoławcza nieruchomości bruttoWadium [zł]
83/164796 ul. Manganowa 5, działka o pow. 355 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 156 ROD Metalowiec)15 854,70800

Poprzednie przetargi przeprowadzono w dniach: 5.07-13.07.2016r. i 24.11-25.11.2016r.

Nr ofertyNr ewidencyjnydziałki1Położenie, opis nieruchomości, zapisanych w księdze wieczystej SL1C/00018335/0, objętych umową dzierżawy działkowej, przeznaczonych na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub zabudowę rekreacji indywidualnej.Cena wywoławcza nieruchomości bruttoWadium [zł]
72/164877 ul. Aluminiowa 8, działka o pow. 335 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 290 ROD Metalowiec)14 956,80800
80/164793 ul. Manganowa 2, działka o pow. 385 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 142 ROD Metalowiec)17 195,40900

Poprzednie przetargi przeprowadzono w dniach: 21.09-23.09.2016r. i 24.11-25.11.2016 r.

1 Numer ewidencyjny działki, jest to czterocyfrowy numer nadany po podziale geodezyjnym (druga rubryka tabeli). Nie należy podawać numeru ogródka działkowego.

2 Oferty z ceną niższą od ceny wywoławczej brutto nie będą odpowiadać warunkom przetargu.


Drukuj treśćOficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Treść serwisu: Urząd Miejski, Wykonanie: © R-net 2008