TUR - Herb Chojnic
Dzisiaj jest 18 października 2017 r.
Deutsch Przejrzysta Gmina Wydział Integracji Europejskiej i Pozyskiwania Środków Biuletyn Informacji Publicznej
UM Chojnice - Galeria
Powitanie Burmistrza
UM Chojnice - Galeria
Multimedia
Nieruchomości > Przetargi na nieruchomości miejskie
Powrót

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w Chojnicach, przeznaczonych na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub zabudowę rekreacji indywidualnej METALOWIEC - 20 czerwca 2017 r.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice,

ogłasza
przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w Chojnicach,
przeznaczonych na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
lub zabudowę rekreacji indywidualnej.

Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Chojnicach i opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej http:\\bip.miastochojnice.pl\ oraz na stronie internetowej www.miastochojnice.pl. Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, pok.609, tel. (052) 3971800 wew. 74.

Warunki przetargu:

 1. Przetarg jest pisemny, ograniczony do działkowców ROD „Metalowiec” w Chojnicach.

 2. Udział w przetargu należy zgłosić pisemnie do dnia 13 czerwca 2017r. do godz. 16.00 w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Chojnicach przy Starym Rynku 1. Zgłoszenie powinno zawierać:
  1) imię, nazwisko i adres zgłaszającego; 2) Nr ewidencyjny działki, której dotyczy zgłoszenie; 3) kopię aktualnej umowy dzierżawy działkowej zawartej z SOD ”Metalowiec”. Formularz zgłoszenia można otrzymać w biurze podawczym lub w pok. 609 lub pobrać ze strony internetowej. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona nie później niż 1 dzień przed wyznaczonym terminem części jawnej przetargu na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie, III piętro.

 3. Wadium na przetarg należy wpłacić w określonej dla danej nieruchomości kwocie, w terminie do dnia 13 czerwca 2017r. na konto Urzędu Miejskiego w Chojnicach w Banku Spółdzielczym O\Chojnice nr 35 8146 0003 0000 0304 2000 0040. W tytule wpłaty wpisać imię i nazwisko oferenta, wyrazy „wadium na przetarg” oraz nr ewidencyjny działki1.
  Wadium wpłacone przez osobę oferenta, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet zapłaty. Wadia osób, które przetargu nie wygrały, zostaną im zwrócone przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. W razie uchylenia się osoby, która wygrała przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży, wadium może przepaść na rzecz Miasta Chojnice. Koszty notarialnej umowy sprzedaży pokrywa kupujący.

 1. Pisemną ofertę należy złożyć do godz. 15:00 w dniu 13 czerwca 2017r., w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Chojnicach na parterze Ratusza przy Starym Rynku 1, w zamkniętej kopercie
  z napisem „Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, Urząd Miejski w Chojnicach. Oferta przetargowa kupna nieruchomości. Nie otwierać przed przetargiem o godz. 12.00 w dniu
  20 czerwca 2017r. ”.

Oferty osób, które nie dokonają zgłoszenia udziału w przetargu w wyznaczonym terminie, nie zostaną zakwalifikowane do udziału w przetargu.

Oferta powinna zawierać:

1) imię i nazwisko oraz adres oferenta;

2) datę sporządzenia oferty;

3) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń;

4) nr ewidencyjny działki1, której dotyczy oraz oferowaną cenę i sposób jej zapłaty;

5) proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu. Oferowana cena nie może być niższa niż cena wywoławcza brutto2. Oferta powinna być podpisana przez oferenta. Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.

Formularz oferty można otrzymać w biurze podawczym lub w pok.609 lub pobrać ze strony internetowej.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20 czerwca 2017r. o godz. 12.00 na posiedzeniu jawnym w sali 408, I p. w Urzędzie Miejskim w Chojnicach przy Starym Rynku 1. Oferenci zamierzający uczestniczyć w tej części przetargu powinni mieć przy sobie dokument tożsamości.

Komisja przetargowa odmówi zakwalifikowania do części niejawnej przetargu ofert, które:

nie odpowiadają warunkom przetargu, zostaną złożone po wyznaczonym terminie, zawierają niekompletne dane, nie zawierają kopii dowodu wniesienia wadium, są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do treści. Podczas części jawnej komisja przetargowa przyjmie wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów. O sposobie rozstrzygnięcia przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.Organizator przetargu ma prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 1. Uzasadnienie formy przetargu ograniczonego.

W przypadku sprzedaży nieruchomości obejmującej działkę w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Metalowiec”, użytkujący ją działkowiec przestanie być działkowcem Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Metalowiec” oraz nastąpi likwidacja ROD „Metalowiec” w części objętej sprzedaną nieruchomością. Mogłoby to skutkować roszczeniami działkowca skierowanymi przeciwko Miastu Chojnice jako podmiotowi likwidującemu, na podstawie art.22 Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z
13 grudnia 2013r.: o odszkodowanie za prawa do działki w ROD ”Metalowiec”, o przyznanie zamiennej działki w ogrodzie działkowym, a także o ewentualne dodatkowe odszkodowanie w wysokości wartości przewidywanych plonów. Wobec tego w warunkach przetargu, należało zamieścić dodatkowy warunek zrzeczenia roszczeń. Jednak ten warunek może być spełniony tylko przez określoną grupę osób - działkowców ROD „Metalowiec”.

Dodatkowe warunki przetargu.

 1. Nabywca usunie bez wynagrodzenia, położone na drodze wewnętrznej, przed frontową granicą nabywanej nieruchomości, ewentualne nakłady stanowiące: ogrodzenie wraz z fundamentem lub inne urządzenia nie będące częściami sieci uzbrojenia terenu oraz rośliny, a także zasypie, wyrówna i utwardzi żwirem nawierzchnię po robotach w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy kupna nieruchomości.

 2. Nabywca zrzeka się roszczeń o: odszkodowanie za prawa do działki w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Metalowiec”, przyznanie zamiennej działki w ogrodzie działkowym, dodatkowe odszkodowanie w wysokości wartości przewidywanych plonów.

Zestawienie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w:

przetargu:

Nr ofertyNr ewidencyjnydziałki1Położenie, opis nieruchomości, zapisanych w księdze wieczystej SL1C/00018335/0, objętych umową dzierżawy działkowej, przeznaczonych na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub zabudowę rekreacji indywidualnej.Cena wywoławcza nieruchomości bruttoWadium [zł]
64/164827 ul. Magnezowa 9, działka o pow. 577 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 179 ROD Metalowiec)25 768,501 300
1/174634 ul. Słoneczne Wzgórze 38, działka o pow. 374 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 23a ROD Metalowiec)16 703,40900
9/174641 ul. Mosiężna 36, działka o pow. 415 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 17 ROD Metalowiec20 0491 100
10/174648 ul. Mosiężna 24, działka o pow. 265 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 7 ROD Metalowiec)12 300700
11/174649 ul. Mosiężna 20,działka o pow. 258 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 6 ROD Metalowiec)12 054700
12/174669 ul. Mosiężna 17, działka o pow. 270 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 28 ROD Metalowiec)12 423700
13/174673 ul. Mosiężna 25, działka o pow. 443 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 32 ROD Metalowiec)19 8031 000
14/174677 ul. Niklowa 8, działka o pow. 365 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 34 ROD Metalowiec)16 359900
15/174680 ul. Niklowa 2, działka o pow. 370 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 38 ROD Metalowiec)17 343900
16/174688 ul. Żeliwna 48, działka o pow. 318 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 65 ROD Metalowiec)15 252800
18/174746 ul. Żeliwna 37, działka o pow. 483 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 97 ROD Metalowiec)23 4931 200
19/174747 ul. Żeliwna 39, działka o pow. 497 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 98 ROD Metalowiec)25 2151 300
20/174749 ul. Hutnicza 32, działka o pow. 318 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 115 ROD Metalowiec)15 375800
21/174765 ul. Hutnicza 15, działka o pow. 568 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 117 ROD Metalowiec)26 4451 400
22/174790 ul. Manganowa 8, działka o pow. 367 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 147 ROD Metalowiec)16 728900
23/174798 ul. Manganowa 9, działka o pow. 336 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 158 ROD Metalowiec)16 482900
24/174810 ul. Metalowa 29/ Magnezowa 2, działka o pow. 444 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 425 ROD Metalowiec)21 4021 100
25/174829 ul. Magnezowa 9, działka o pow. 379 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 182 ROD Metalowiec)17 712900
26/174831 ul. Metalowa 27/ Magnezowa 1, działka o pow. 311 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca(działka nr 184 ROD Metalowiec)14 514800
27/174833 ul. Tytanowa 4, działka o pow. 318 m², (działka nr 199 ROD Metalowiec)15 252800
28/174834 ul. Tytanowa 6, działka o pow. 318 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca(działka nr 198 ROD Metalowiec)15 252800
29/174847 ul. Ołowiana 4, działka o pow. 308 m² (działka nr 233 ROD Metalowiec)15 129800
30/174848 ul. Ołowiana 6, działka o pow. 295 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 232 ROD Metalowiec)14 268800
31/174854 ul. Ołowiana 9, działka o pow. 527 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 246 ROD Metalowiec)24 4771 300
32/174855 ul. Ołowiana 7, działka o pow. 296 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 247 ROD Metalowiec)14 022800
33/174859 ul. Cynkowa 2, działka o pow. 292 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 268 ROD Metalowiec)13 530700
34/174870 ul. Cynkowa 7, działka o pow. 361 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 278 ROD Metalowiec)16 605900
35/174897 ul. Brązowa 9, działka o pow. 578 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 329 ROD Metalowiec)25 8301 300
36/174902 ul. Srebrna 2, działka o pow. 488 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 349a ROD Metalowiec)21 8941 100
37/174905 ul. Srebrna 8, działka o pow. 372 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 346 ROD Metalowiec)16 974900
38/174916 ul. Srebrna 7, działka o pow. 505 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 361 ROD Metalowiec)23 8621 200
39/174918 ul. Srebrna 3, działka o pow. 290 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 364 ROD Metalowiec)13 038700
40/174922 ul. Złota 6, działka o pow. 325 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 379 ROD Metalowiec)15 375800
41/174923 ul. Złota 8, działka o pow. 371 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 378 ROD Metalowiec)17 589900
42/174931 ul. Złota 24/ Żelazna 6, działka o pow. 346 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 370 ROD Metalowiec)15 744800
43/174934 ul. Złota 19, działka o pow. 433 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 389 ROD Metalowiec)20 7871 100
44/174935 ul. Złota 17, działka o pow. 469 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 390 ROD Metalowiec)22 6321 200
45/174939 ul. Złota 9, działka o pow. 424 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 394 ROD Metalowiec)19 6801 000
46/174940 ul. Złota 7, działka o pow. 405 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 395 ROD Metalowiec)20 9101 100
47/174949 ul. Platynowa 10/ Żelazna 1, działka o pow. 277 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 402 ROD Metalowiec)12 423700
48/174962 ul. Żelazna 11, działka o pow. 346 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 336f ROD Metalowiec)16 236900
49/174971 ul. Tokarska 1/ Żelazna 15, działka o pow.314 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 325 ROD Metalowiec)14 760800
50/174986 ul. Frezerska 10, działka o pow. 794 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 269 ROD Metalowiec)37 7611 900
51/174987 ul. Frezerska 8, działka o pow. 511 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 270 ROD Metalowiec)24 6001 300
52/174995 ul. Konstrukcyjna 6, działka o pow. 545 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 257 ROD Metalowiec)26 0761 400
53/175007 ul. Szlifierska 4, działka o pow. 297 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 225 ROD Metalowiec)13 407700
54/175020 ul. Żelazna 29/ Spawalnicza 1, działka o pow. 531 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 209 ROD Metalowiec)24 8461 300
55/175023 ul. Spawalnicza 6, działka o pow. 447 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 190 ROD Metalowiec)20 7871 100
56/175030 ul. Ślusarska 9, działka o pow. 380 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 170 ROD Metalowiec)18 3271 000
57/175036 ul. Żelazna 37, działka o pow. 360 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 409 ROD Metalowiec)18 0811 000

II przetargu:

Nr ofertyNr ewidencyjnydziałki1Położenie, opis nieruchomości, zapisanych w księdze wieczystej SL1C/00018335/0, objętych umową dzierżawy działkowej, przeznaczonych na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub zabudowę rekreacji indywidualnej.Cena wywoławcza nieruchomości bruttoWadium [zł]
206/164965 ul. Lutownicza 7, działka o pow. 591 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 336a ROD Metalowiec)26 395,801 400

Poprzedni przetarg przeprowadzono w dniach: 28.02-1.03.2017 r.

kolejnym przetargu:

Nr ofertyNr ewidencyjnydziałki1Położenie, opis nieruchomości, zapisanych w księdze wieczystej SL1C/00018335/0, objętych umową dzierżawy działkowej, przeznaczonych na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub zabudowę rekreacji indywidualnej.Cena wywoławcza nieruchomości bruttoWadium [zł]
72/164877 ul. Aluminiowa 8, działka o pow. 335 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 290 ROD Metalowiec)14 956,80800
80/164793 ul. Manganowa 2, działka o pow. 385 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 142 ROD Metalowiec)17 195,40900

Poprzednie przetargi przeprowadzono w dniach: 21.09-23.09.2016r., 24.11-25.11.2016r. i 28.02-1.03.2017r.

Nr ofertyNr ewidencyjnydziałki1Położenie, opis nieruchomości, zapisanych w księdze wieczystej SL1C/00018335/0, objętych umową dzierżawy działkowej, przeznaczonych na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub zabudowę rekreacji indywidualnej.Cena wywoławcza nieruchomości bruttoWadium [zł]
103/164720 ul. Żeliwna 23, działka o pow. 449 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 73 a ROD Metalowiec)20 0491 100
192/164841 ul. Tytanowa 9 , działka o pow. 314 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 213 ROD Metalowiec)14 022800
196/164950 ul. Platynowa 12, działka o pow. 1 051 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 401 i 401 a ROD Metalowiec)46 936,802 400
167/164960 ul. Nitowa 1, działka o pow. 582 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 354 ROD Metalowiec)25 989,901 300

Poprzedni przetarg przeprowadzono w dniach: 24.11-25.11.2016r. i 28.02-1.03.2017 r.

Numer ewidencyjny działki, jest to czterocyfrowy numer nadany po podziale geodezyjnym (druga rubryka tabeli). Nie należy podawać numeru ogródka działkowego.

2 Oferty z ceną niższą od ceny wywoławczej brutto nie będą odpowiadać warunkom przetargu.


Drukuj treśćOficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Treść serwisu: Urząd Miejski, Wykonanie: © R-net 2008