TUR - Herb Chojnic
Dzisiaj jest 25 listopada 2017 r.
Deutsch Przejrzysta Gmina Wydział Integracji Europejskiej i Pozyskiwania Środków Biuletyn Informacji Publicznej
UM Chojnice - Galeria
Powitanie Burmistrza
UM Chojnice - Galeria
Multimedia
Nieruchomości > Przetargi na nieruchomości miejskie
Powrót

Przetarg Metalowiec - sprzedaż działek

Chojnice, dn. 31 października 2017 r.

GN.6840.1.12.2017

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice,
ogłasza
przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w Chojnicach,
przeznaczonych na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
lub zabudowę rekreacji indywidualnej.

Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Chojnicach i opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej http:\\bip.miastochojnice.pl\ oraz na stronie internetowej www.miastochojnice.pl. Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, pok.609, tel. (052) 3971800 wew. 74.

Warunki przetargu:

 1. Przetarg jest pisemny, ograniczony do działkowców ROD „Metalowiec” w Chojnicach.

 2. Udział w przetargu należy zgłosić pisemnie do dnia 1 grudnia 2017r. do godz. 15.00 w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Chojnicach przy Starym Rynku 1. Zgłoszenie powinno zawierać:
  1) imię, nazwisko i adres zgłaszającego; 2) Nr ewidencyjny działki, której dotyczy zgłoszenie; 3) kopię aktualnej umowy dzierżawy działkowej zawartej z SOD ”Metalowiec”. Formularz zgłoszenia można otrzymać w biurze podawczym lub w pok. 609 lub pobrać ze strony internetowej. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona nie później niż 1 dzień przed wyznaczonym terminem części jawnej przetargu na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie, III piętro.

 3. Wadium na przetarg należy wpłacić w określonej dla danej nieruchomości kwocie, w terminie do dnia 1 grudnia 2017r. na konto Urzędu Miejskiego w Chojnicach w Banku Spółdzielczym O\Chojnice nr 35 8146 0003 0000 0304 2000 0040. W tytule wpłaty wpisać imię i nazwisko oferenta, wyrazy „wadium na przetarg” oraz nr ewidencyjny działki1.

Wadium wpłacone przez osobę oferenta, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet zapłaty. Wadia osób, które przetargu nie wygrały, zostaną im zwrócone przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. W razie uchylenia się osoby, która wygrała przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży, wadium może przepaść na rzecz Miasta Chojnice. Koszty notarialnej umowy sprzedaży pokrywa kupujący.

 1. Pisemną ofertę należy złożyć do godz. 15:00 do dnia 1 grudnia 2017r., w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Chojnicach na parterze Ratusza przy Starym Rynku 1, w zamkniętej kopercie
  z napisem „Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, Urząd Miejski w Chojnicach. Oferta przetargowa kupna nieruchomości. Nie otwierać przed przetargiem o godz. 12.00 w dniu
  7 grudnia 2017r. ”.

Oferty osób, które nie dokonają zgłoszenia udziału w przetargu w wyznaczonym terminie,
nie zostaną zakwalifikowane do udziału w przetargu.

Oferta powinna zawierać:

1) imię i nazwisko oraz adres oferenta;

2) datę sporządzenia oferty;

3) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń;

4) nr ewidencyjny działki1, której dotyczy oraz oferowaną cenę i sposób jej zapłaty;

5) proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu. Oferowana cena nie może być niższa niż cena wywoławcza brutto2. Oferta powinna być podpisana przez oferenta. Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.

Formularz oferty można otrzymać w biurze podawczym lub w pok.609 lub pobrać ze strony internetowej.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 7 grudnia 2017r. o godz. 12.00 na posiedzeniu jawnym w sali 408, I p. w Urzędzie Miejskim w Chojnicach przy Starym Rynku 1. Oferenci zamierzający uczestniczyć w tej części przetargu powinni mieć przy sobie dokument tożsamości.

Komisja przetargowa odmówi zakwalifikowania do części niejawnej przetargu ofert, które:

nie odpowiadają warunkom przetargu, zostaną złożone po wyznaczonym terminie, zawierają niekompletne dane, nie zawierają kopii dowodu wniesienia wadium, są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do treści. Podczas części jawnej komisja przetargowa przyjmie wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów. O sposobie rozstrzygnięcia przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.Organizator przetargu ma prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 1. Uzasadnienie formy przetargu ograniczonego.

W przypadku sprzedaży nieruchomości obejmującej działkę w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Metalowiec”, użytkujący ją działkowiec przestanie być działkowcem Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Metalowiec” oraz nastąpi likwidacja ROD „Metalowiec” w części objętej sprzedaną nieruchomością. Mogłoby to skutkować roszczeniami działkowca skierowanymi przeciwko Miastu Chojnice jako podmiotowi likwidującemu, na podstawie art.22 Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z
13 grudnia 2013r.: o odszkodowanie za prawa do działki w ROD ”Metalowiec”, o przyznanie zamiennej działki w ogrodzie działkowym, a także o ewentualne dodatkowe odszkodowanie w wysokości wartości przewidywanych plonów. Wobec tego w warunkach przetargu, należało zamieścić dodatkowy warunek zrzeczenia roszczeń. Jednak ten warunek może być spełniony tylko przez określoną grupę osób - działkowców ROD „Metalowiec”.

Dodatkowe warunki przetargu.

 1. Nabywca usunie bez wynagrodzenia, położone na drodze wewnętrznej, przed frontową granicą nabywanej nieruchomości, ewentualne nakłady stanowiące: ogrodzenie wraz z fundamentem lub inne urządzenia nie będące częściami sieci uzbrojenia terenu oraz rośliny, a także zasypie, wyrówna i utwardzi żwirem nawierzchnię po robotach w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy kupna nieruchomości.

 2. Nabywca zrzeka się roszczeń o: odszkodowanie za prawa do działki w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Metalowiec”, przyznanie zamiennej działki w ogrodzie działkowym, dodatkowe odszkodowanie w wysokości wartości przewidywanych plonów.

Zestawienie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w:

przetargu:

Nr oferty Nr ewidencyjny działki1 Położenie, opis nieruchomości, zapisanych w księdze wieczystej SL1C/00018335/0, objętych umową dzierżawy działkowej, przeznaczonych na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub zabudowę rekreacji indywidualnej. Cena wywoławcza nieruchomości brutto Wadium [zł]
98/164693 ul. Żeliwna 34, działka o pow. 333 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 57 ROD Metalowiec)14 870,70800
17/174736 ul. Stalowa 9,działka o pow. 306 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 84 ROD Metalowiec)14 268800
108/174928 ul. Złota 18, działka o pow. 342 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 373 ROD Metalowiec)14 760800
109/175268 ul. Tokarska 8, działka o pow. 332 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 308 ROD Metalowiec)17 220900
110/175269 ul. Tokarska 10, działka o pow. 460 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 307 ROD Metalowiec)21 2791 100

II przetargu:

Nr oferty Nr ewidencyjny działki1 Położenie, opis nieruchomości, zapisanych w księdze wieczystej SL1C/00018335/0, objętych umową dzierżawy działkowej, przeznaczonych na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub zabudowę rekreacji indywidualnej. Cena wywoławcza nieruchomości brutto Wadium [zł]
64/164827 ul. Magnezowa 9, działka o pow. 577 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 179 ROD Metalowiec)25 768,501 300
11/174649 ul. Mosiężna 20,działka o pow. 258 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 6 ROD Metalowiec)12 054700
15/174680 ul. Niklowa 2, działka o pow. 370 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 38 ROD Metalowiec)17 343900
19/174747 ul. Żeliwna 39, działka o pow. 497 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 98 ROD Metalowiec)25 2151 300
20/174749 ul. Hutnicza 32, działka o pow. 318 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 115 ROD Metalowiec)15 375800
21/174765 ul. Hutnicza 15, działka o pow. 568 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 117 ROD Metalowiec)26 4451 400
23/174798 ul. Manganowa 9, działka o pow. 336 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 158 ROD Metalowiec)16 482900
26/174831 ul. Metalowa 27, działka o pow. 311 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca(działka nr 184 ROD Metalowiec)14 514800
27/174833 ul. Tytanowa 4, działka o pow. 318 m², (działka nr 199 ROD Metalowiec)15 252800
28/174834 ul. Tytanowa 6, działka o pow. 318 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca(działka nr 198 ROD Metalowiec)15 252800
31/174854 ul. Ołowiana 9, działka o pow. 527 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 246 ROD Metalowiec)24 4771 300
32/174855 ul. Ołowiana 7, działka o pow. 296 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 247 ROD Metalowiec)14 022800
36/174902 ul. Srebrna 2, działka o pow. 488 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 349a ROD Metalowiec)21 8941 100
39/174918 ul. Srebrna 3, działka o pow. 290 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 364 ROD Metalowiec)13 038700
45/174939 ul. Złota 9, działka o pow. 424 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 394 ROD Metalowiec)19 6801 000
47/174949 ul. Żelazna 1, działka o pow. 277 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 402 ROD Metalowiec)12 423700

Poprzedni przetarg przeprowadzono w dniu: 20.06.2017r.

kolejnym przetargu:

Nr oferty Nr ewidencyjny działki1 Położenie, opis nieruchomości, zapisanych w księdze wieczystej SL1C/00018335/0, objętych umową dzierżawy działkowej, przeznaczonych na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub zabudowę rekreacji indywidualnej. Cena wywoławcza nieruchomości brutto Wadium [zł]
72/164877 ul. Aluminiowa 8, działka o pow. 335 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 290 ROD Metalowiec)14 956,80800
80/164793 ul. Manganowa 2, działka o pow. 385 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 142 ROD Metalowiec)17 195,40900

Poprzednie przetargi przeprowadzono w dniach: 21.09-23.09.2016r., 24.11-25.11.2016r., 28.02-1.03.2017r. i 20.06.2017r.

Nr oferty Nr ewidencyjny działki1 Położenie, opis nieruchomości, zapisanych w księdze wieczystej SL1C/00018335/0, objętych umową dzierżawy działkowej, przeznaczonych na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub zabudowę rekreacji indywidualnej. Cena wywoławcza nieruchomości brutto Wadium [zł]
103/164720 ul. Żeliwna 23, działka o pow. 449 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 73 a ROD Metalowiec)20 0491 100
167/164960 ul. Nitowa 1, działka o pow. 582 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 354 ROD Metalowiec)25 989,901 300

Poprzednie przetargi przeprowadzono w dniach: 24.11-25.11.2016r., 28.02-1.03.2017r. i 20.06.2017r.

1 Numer ewidencyjny działki, jest to czterocyfrowy numer nadany po podziale geodezyjnym (druga rubryka tabeli). Nie należy podawać numeru ogródka działkowego.

2 Oferty z ceną niższą od ceny wywoławczej brutto nie będą odpowiadać warunkom przetargu.


Dn. 20.11.2017r.

ODWOŁANIE PRZETARGU

Burmistrz Miasta Chojnice działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, 2260, z 2017 r. poz. 624, 820, 1509, 1529, 1566, 1595) odwołuje przetarg pisemny ograniczony, którego otwarcie wyznaczono na dzień 7 grudnia 2017r. o godz. 12.00 na sprzedaż działki o nr ewid.  5268 (nr oferty 109/17).
 


Drukuj treśćOficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Treść serwisu: Urząd Miejski, Wykonanie: © R-net 2008