TUR - Herb Chojnic
Dzisiaj jest 18 października 2017 r.
Deutsch Przejrzysta Gmina Wydział Integracji Europejskiej i Pozyskiwania Środków Biuletyn Informacji Publicznej
UM Chojnice - Galeria
Powitanie Burmistrza
UM Chojnice - Galeria
Multimedia
Nieruchomości > Przetargi na nieruchomości miejskie
Powrót

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Chojnice, dnia 05 października 2010r.
GP. 72241-2-9/10

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE,
Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice,

ogłasza

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości:


Nr oferty
Położenie,
opis,
przeznaczenie terenu
Cena
wywoławcza

brutto
Wadium
56/10Chojnice, ul. Morozowa. Grunty niezabudowane, zadrzewione, o pow. 617 m2, stanowiące działkę o nr ewid. 4335, zapisaną w KW 2581 Sądu Rejonowego
w Chojnicach. Przewidywane przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Zbyciu podlega prawo własności gruntu.
60 0006 000
57/10Chojnice, ul. Morozowa. Grunty niezabudowane, zadrzewione, o pow. 660 m2, stanowiące działkę o nr ewid. 4336, zapisaną w KW 2581 Sądu Rejonowego
w Chojnicach. Przewidywane przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Zbyciu podlega prawo własności gruntu.
68 0006 800
58/10Chojnice, ul. Morozowa. Grunty niezabudowane, zadrzewione, o pow. 600 m2, stanowiące działkę o nr ewid. 4337, zapisaną w KW 2581 Sądu Rejonowego
w Chojnicach. Przewidywane przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Zbyciu podlega prawo własności gruntu.
61 0006 100
59/10Chojnice, ul. Morozowa. Grunty niezabudowane, zadrzewione, o pow. 600 m2, stanowiące działkę o nr ewid. 4338, zapisaną w KW 2581 Sądu Rejonowego
w Chojnicach.Przewidywane przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Zbyciu podlega prawo własności gruntu.
59 0005 900
60/10Chojnice, ul. Morozowa. Grunty niezabudowane, zadrzewione, o pow. 600 m2, stanowiące działkę o nr ewid. 4339, zapisaną w KW 2581 Sądu Rejonowego
w Chojnicach.Przewidywane przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Zbyciu podlega prawo własności gruntu.
57 0005 700
61/10Chojnice, ul. Morozowa. Grunty niezabudowane, zadrzewione, o pow. 547 m2, stanowiące działkę o nr ewid. 4407, zapisaną w KW 2581 Sądu Rejonowego
w Chojnicach.Przewidywane przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Zbyciu podlega prawo własności gruntu.
47 0004 700
62/10Chojnice, ul. Morozowa. Grunty niezabudowane, zadrzewione, o pow. 600 m2, stanowiące działkę o nr ewid. 4408, zapisaną w KW 2581 Sądu Rejonowego
w Chojnicach.Przewidywane przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Zbyciu podlega prawo własności gruntu.
49 0004 900
63/10Chojnice, ul. Morozowa. Grunty niezabudowane, zadrzewione, o pow. 600 m2, stanowiące działkę o nr ewid. 4409, zapisaną w KW 2581 Sądu Rejonowego
w Chojnicach.Przewidywane przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Zbyciu podlega prawo własności gruntu.
49 0004 900
68/10Chojnice, ul. Morozowa. Grunty niezabudowane, zadrzewione, o pow. 707 m2, stanowiące działkę o nr ewid. 4414, zapisaną w KW 2581 Sądu Rejonowego
w Chojnicach.Przewidywane przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Zbyciu podlega prawo własności gruntu.
64 0006 400
69/10Chojnice, ul. Morozowa. Grunty niezabudowane o pow. 627 m2, stanowiące działkę
o nr ewid. 4415, zapisaną w KW 2581 Sądu Rejonowego w Chojnicach.Przewidywane przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Zbyciu podlega prawo własności gruntu.
65 0006 500
70/10Chojnice, ul. Morozowa. Grunty niezabudowane, zadrzewione, o pow. 627 m2, stanowiące działkę o nr ewid. 4416, zapisaną w KW 2581 Sądu Rejonowego
w Chojnicach.Przewidywane przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Zbyciu podlega prawo własności gruntu.
53 0005 300
Poprzedni przetarg odbył się w terminie 21 września 2010r.
Przetarg odbędzie się w dniu 09 listopada 2010r. o godz. 10.00 w sali nr 408 Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości:


Nr oferty
Położenie,
opis,
przeznaczenie terenu
Cena
wywoławcza

brutto
Wadium
13/10Chojnice, ul. Wycecha. Grunty niezabudowane o pow. 161 m2, stanowiące działkę
o nr ewid. 2497/2, zapisaną w KW 19475 Sądu Rejonowego w Chojnicach.Teren znajduje się w strefie mieszkalnictwa i usług. Zbyciu podlega prawo własności gruntu.
12 4001 240
Przetarg jest ograniczony do współwłaścicieli nieruchomości graniczącej ze zbywaną nieruchomością.
Uzasadnienie wyboru formy przetargu:
Działka o nr 2497/2 nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, natomiast może poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległych.
Wyznacza się termin pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu do dnia 04 listopada 2010r. w Biurze Podawczym tut. Urzędu.
Zgłoszenie powinno zawierać:
  • imię i nazwisko oraz adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
  • oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
  • datę sporządzenia zgłoszenia.
Brak zgłoszenia w w/w terminie zostanie przyjęte jako odstąpienie od przetargu.
Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnicach nie później niż do dnia 08 listopada 2010 r.
Poprzedni przetarg odbył się w terminie 21 września 2010r.
Przetarg odbędzie się w dniu 09 listopada 2010r. o godz. 10.30 w sali nr 408 Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości:


Nr oferty
Położenie,
opis,
przeznaczenie terenu
Cena
wywoławcza

brutto
Wadium

38/08
Chojnice, ul. Rzepakowa. Grunty niezabudowane o powierzchni 21 687 m². Zbyciu podlega prawo użytkowania gruntu stanowiącego działkę nr 355/121, zapisaną
 w KW 30751. Zgodnie z m.p.z.p. teren przeznaczono pod zabudowę mieszkaniową, w części teren przeznaczony pod zieleń. Przez część terenu przebiegają linie napowietrzne energetyczne wysokiego i średniego napięcia oraz sieć wodociągowa. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wynosi  1 257,85 zł brutto.
395 00039 500
Poprzednie przetargi odbyły się w terminach 22 grudnia 2009 r., 30 marca 2010 r., 06 lipca 2010 r., 21 września 2010r.
 66/09Chojnice, ul. Piłsudskiego. Grunty zabudowane budynkiem warsztatowym o pow. użytkowej 301,21 m2 oraz magazynem zbożowym o pow. użytkowej 1 118,80 m2, stanowiące działkę o nr ewid. 4379 o pow. 1 511 m2, zapisaną w KW 10756 Sądu Rejonowego w Chojnicach. Teren znajdujący się w strefie mieszkalnictwa i usług. Zbyciu podlega prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz prawo własności budynków. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wynosi 1 122,10 zł brutto. Przez teren przebiega sieć gazowa i przewód energetyczny.310 00031 000
Poprzednie przetargi odbyły się w terminach 22 grudnia 2009 r., 02 marca 2010 r., 18 maja 2010 r., 06 lipca 2010 r.,
21 września 2010r.
67/09Chojnice, ul. Piłsudskiego. Grunty zabudowane budynkiem magazynowym o pow. użytkowej 962,90 m2 oraz budynkiem garażowym o pow. użytkowej 148,80 m2, stanowiące działkę o nr ewid. 4381 o pow. 2 182 m2, zapisaną w KW 10756 Sądu Rejonowego w Chojnicach. Teren znajdujący się w strefie mieszkalnictwa i usług. Nieruchomość obciążona jest umowami najmu na czas nieoznaczony, z możliwością wypowiedzenia w terminie od 1 do 3 m-cy. Zbyciu podlega prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz prawo własności budynków. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 1 620,34 zł brutto. Przez teren przebiegają przewody energetyczne oraz istnieje stacja trafo.350 00035 000
Poprzednie przetargi odbyły się w terminach 25 listopada 2009r., 02 marca 2010r., 18 maja 2010r., 06 lipca 2010r.,
21 września 2010r.
Przetarg odbędzie się w dniu 09 listopada 2010r. o godz. 11.00 w sali nr 408 Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

Stosowne wadium należy wnieść do dnia 04 listopada 2010r., na konto Urzędu Miejskiego w Chojnicach w Banku Spółdzielczym O/Chojnice nr 35 8146 0003 0000 0304 2000 0040. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca nieruchomości, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w określonym miejscu i terminie. Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca.

Urząd Miejski w Chojnicach zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarowania Przestrzenią i Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Chojnicach, III piętro, pok. 609, tel. (052) 397 18 00 w. 41 oraz na stronie: www.miastochojnice.pl


Drukuj treśćOficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Treść serwisu: Urząd Miejski, Wykonanie: © R-net 2008